Proiecte

Proiecte didactice şi multilingve, externe şi interne

DYLAN (« Language Dynamics and Management of Diversity »):

Proiect integrat finanţat prin Programul Cadru 6 al Uniunii Europene (FP6) care îşi propune să identifice elementele prin care diversitatea lingvistică reprezintă o oportunitate în planul cunoaşterii şi al dezvoltării economice. În particular, Dylan îşi propune să fundamenteze ştiinţific ideea că multilingvismul este un avantaj în variate contexte, ţinând cont de valenţele comunicative ale limbilor, de rolul lor în categorizarea realităţii şi în transmiterea cunoaşterii.

Grant CNCSIS Didactica limbilor moderne şi a limbii române ca limbă străină în universităţi. Strategii de aliniere la politica lingvistică europeană (2006 – 2008):

Este un proiect elaborat în colaborare cu Centrul Alpha, în care au fost angajaţi membri ai mai multor catedre de la Facultatea de Litere. Scopul proiectului: redactarea unor manuale de limbi străine aliniate nivelurilor Cadrului European Comun pentru Limbi (CECR), pentru limbaj general şi pentru limbaje specializate, destinate studenţilor din universităţile româneşti (limbile engleză, franceză, germană, rusă), ca şi străinilor care învaţă limba română, studenţi sau alte categorii. Toate aceste materiale sunt destinate educării comunicării în Europa multilingvă de azi, iar accesul la ele a fost facilitat prin instalarea lor pe un site în acces liber. (în colaborare cu Centrul de Limbi Moderne ALPHA)

Proiectului European MOLAN:

(Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners. Lifelong Learning Programme Key Activity 2 – Languages), în colaborare cu 38 de universităţi/reţele. Coordonator: Freie Universität von Berlin (2008 – 2010). Şi în acest proiect institutul a colaborat cu membri ai Centrului Alpha, având în vedere că este un proiect didactic pentru limbi străine.

MULTICOM. Proiect al Uniunii Europene:

Proiect coordonat de Universitatea Rennes 2 (2007-2010) care şi-a propus să definească condiţiile şi cerinţele ce trebuie avute în vedere pentru implementarea unui curriculum nou în domeniul limbilor, diferit de cele existente. Noul curriculum vizează competenţe comunicative în două sau mai multe limbi străine pentru profesii în medii multilingve.

Proiect european Foreign Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of Clips (ClipFlair):

– participare cu 2 membri pentru elaborarea materialelor pentru limba română.

Lifelong Learning Programme (LLP):

„Academic Network on the Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University”(IntlUni). Program European Reţele Erasmus, condus de Universitatea din Aarus, Danemarca, cu 38 de parteneri din Universităţi europene, care a identificat cele mai bune practici pentru un sistem universitar internaţionalizat, în contextul unor participanţi multietnici şi multilingvi în mobilităţile Erasmus.

«Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires: une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO»:

Proiect realizat în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie. A stabilit metode, materiale şi practici de învăţare a limbilor română şi franceză ca limbi străine în tandem (român-francez, francez-român), pentru studenţi de la facultăţile de medicină şi farmacie.

MEPRID:

Proiect realizat cu Universitatea din Craiova și axat pe predarea francezei ca limbă străină în context universitar românesc. Au fost proiecte de lungă durată, care au inclus colaborări largi între universităţi europene, între catedre, facultăţi şi universităţi româneşti cu preocupări comune în domeniul didacticii comunicării, mono sau multilingve. Un proiect de anvergură a fost propus spre evaluare în luna iunie 2016 la UEFISCDI, privind alcătuirea unui Corpus de referinţă pentru limba română şi aşteaptă rezultatele evaluării. Mai mulţi membri ai Centrului, cadre didactice, informaticieni şi doctoranzi sunt prevăzuţi să participe la acest proiect.

Proiecte tematice în cadrul școlii masterale și doctorale

Aceste proiecte funcționează în cadrul şcolilor masterale şi doctorale, și vizează limba vorbită, limbajul tinerilor pe forumuri, limbajul politic şi mass-media, dinamica genurilor, specificul vorbirii la români.

Aceste proiecte au fost şi sunt permanent prezentate în sesiuni de comunicări, iar majoritatea au fost publicate în volume – atelier editate în cadrul cursurilor practice de educare a cercetării şi de elaborare a lucrărilor ştiinţifice, sau în cadrul sesiunilor de comunicări.

Până acum, s-au publicat următoarele volume tematice publicate, cu contribuţii ale masteranzilor şi doctoranzilor, în seria editorială deschisă special la Editura Echinox, destinată formării tinerilor în domeniul editării de volume ştiinţifice (seria Atelier, Ed. Echinox, Cluj):

  1. Pop (éd.) Verba volant. Recherches sur l’oral, Cluj, Ed. Echinox, ‘Atelier’, 2004, 224 p. ISBN 973-8298-41-5
  2. Pop (éd.) La langue virtuelle. Recherche sur les forums des jeunes. Cluj, Ed. Echinox, ‘Atelier’, 2008, 450 p. ISBN 978-973-8298-89-7
  3. Pop (éd.) Où va la communication? (Comunicarea, încotro?), Cluj, Ed. Echinox, ‘Atelier’, 2010, 214p. ISBN 978-606-512-028-0
  4. Pop, M. Duma, C. Paşcalău (eds) Façons de parler.ro, Cluj, Ed. Echinox, ‘Atelier’, 2011, 258 p. ISBN 978-606-512-034-1
  5. Pop, E. Márton (eds) Interferenţe: studii lingvistice, literare şi culturale/Interferences: linguistic, literary and cultural studies, Cluj, Ed. Echinox, ‘Atelier’, 2013.

Ele cuprind, pentru fiecare volum, în mod omogen: 1. corpusuri, 2. studii şi 3. recenzii tematice, iar editarea lor se face cu concursul masteranzilor şi al doctoranziloratât pentruredactarea articolelor, cât şi pentru munca de editare (tehnoredactare, corectare).

Universitatea Babeș-Bolyai